PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID – 19

1. Dzieci korzystają z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż dwóch grupy. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się kontaktować.

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (pracownik obsługi) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń.

Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w karcie kontroli.

6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.

7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw niezabezpieczony i niezdezynfekowany.

8. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:

                   

sprawdzić , czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,

                   

upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku przedszkolnym.

                   

grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.

                   

przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,

                   

zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci

                   

polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,

                   

w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.

9. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi .

11. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu  tylko pod opieką pracownika obsługi lub pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce.

12. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

13. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim kierowane przez nauczyciela.

14. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce.

 Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali.