PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZEDSZKOLU W EPIDEMII COVID-19

 PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Procedura wraz z załącznikami do pobrania (plik zip) 

 

Celem niniejszej Procedury są:

 • Zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków dzieciom oraz kadrze sprawującej opiekę nad podopiecznymi w placówce oświatowej,
 • Zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 z póź. zmianami)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Od 11.05.2020 r. do odwołania, Publiczne Przedszkole nr 2 pełni funkcje opiekuńcze dla dzieci, których oboje rodzice muszą powrócić do pracy, a których przynajmniej jedno z rodziców jest pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.+

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00.

3. W drodze do/z placówki rodzice/opiekunowie oraz dziecko powyżej 4 roku życia, poruszają się w maseczkach lub w inny skuteczny sposób zasłaniając usta i nos, zachowując odstęp 2 m od innych osób.

4. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do budynku przedszkola muszą zdezynfekować ręce płynem, który jest umieszczony przy drzwiach wejściowych oraz mieć zasłonięte usta i nos.

5. Na terenie placówki obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do minimum.

6. Rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić jedynie do części wspólnych przedszkola tj. szatnia i korytarz prowadzący do sekretariatu w sytuacji koniecznej.

7. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do sal, kontaktują się z nauczycielem drogą telefoniczną, mailową lub domofonem.

8. Jeśli dziecko uczęszczające od 11 maja 2020 r. do przedszkola lub osoby z jego najbliższego otoczenia, będą miały kontakt z osobą zakażoną Covid-19, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora.

9. Rodzice/opiekunowie dzieci w każdej chwili mogą zostać poinformowani o zmniejszeniu liczby przyjmowanych do przedszkola dzieci np. z powodu braku odpowiedniej liczby personelu.

10. W dostępnych dla wszystkich pracowników miejscach znajdują się spisy numerów telefonów do służb medycznych, w tym powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania do przedszkola jedynie zdrowego dziecka oraz przekazania dyrektorowi lub nauczycielkom istotnych informacji o stanie jego zdrowia.

2. Rodzice mają zakaz przyprowadzania dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

3. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola muszą być zdrowi i nie mogą wykazywać jakichkolwiek objawów chorobowych.

4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek i żadnych zbędnych przedmiotów.

5. Rodzice/opiekunowie zgłaszając dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na pomiar temperatury jego ciała.

6. Temperatura ciała dziecka będzie mierzona przez pracownika dyżurującego w szatni każdorazowo przy wejściu do przedszkola oraz w razie zaistniałej potrzeby.

7. Jeśli temperatura ciała dziecka będzie wyższa niż 37°C, rodzic/opiekun nie może pozostawić go w przedszkolu – pracownik dyżurujący w szatni odmawia przyjęcia dziecka do placówki.

8.Jeżeli w trakcie pobytu w przedszkolu u dziecka wystąpi temperatura lub jakikolwiek inny niepokojący objaw chorobowy (w tym kaszel, katar), rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

9. Rodzic ma obowiązek zapoznania się z procedurami i podpisanie stosownych oświadczeń (załącznik nr 1) oraz Klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2). Oświadczenia i Klauzulę należy wydrukować, podpisać, zeskanować (bądź zrobić zdjęcie) i przesłać na adres sekretariatsp3-57@wp.pl z tytułem wiadomości ZGŁOSZENIE DZIECKA. W przypadku trudności można wypełniony formularz dostarczyć osobiście do przedszkola i umieścić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola.

 

III. PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA DO I Z PRZEDSZKOLA

 

1. Dzieci przyprowadzane są od godz.6:30 do 8.30. Odbierane w godzinach od 12.30 do13.00 i od 14.30 do 17:00 lub w każdej chwili po wcześniejszym zgłoszeniu.

2. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez jedną upoważnioną osobę dorosłą, bez osób towarzyszących.

3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka:

a) rodzice/ opiekunowie wprowadzają dziecko do przedsionka przedszkola.

b) rodzice/ opiekunowie nie wchodzą na teren szatni.

c) w przedsionku może jednocześnie przebywać jeden rodzic/ opiekun z dzieckiem.

d) w przypadku przekroczenia liczby wskazanej w pkt. c) rodzice/opiekunowie muszą poczekać na swoją kolej wejścia na zewnątrz przedszkola, zachowując dystans minimum 2 m w odniesieniu do innych czekających osób.

e) po wejściu do przedsionka pracownik dyżurny wykona dziecku pomiar temperatury. Jeżeli pomiar wykaże poniżej 37°C, rodzic może opuścić przedszkole.

f) dziecko po zmierzeniu temperatury przechodzi do szatni, samodzielnie rozbiera się i jest odprowadzone do sali przez woźną oddziałową.

g) podczas odbioru dzieci obowiązują zasady jak w pkt. b), c) i d).

4. Jeżeli pomiar temperatury wykaże u dziecka stan powyżej 37°C rodzic/ opiekun nie może pozostawić go w przedszkolu. Ma również obowiązek do końca dnia powiadomić dyrektora lub nauczycielkę oddziału o przyczynie stanu podwyższonej temperatury u dziecka.

5. Dzieciom w szatni wyznaczono nowe miejsca półek indywidualnych w celu zapewnienia odległości między przechowywanymi ubraniami.

6. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko poprzez zgłaszanie pracownikowi dyżurującemu po kogo przyszli i okazując dowód osobisty w wypadku, gdy pracownik nie jest pewny tożsamości odbierającego.

 

IV. OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI I PRACOWNIKÓW W SALACH ODDZIAŁOWYCH

 

1. W salach oddziałowych mieszczących się w budynkach przedszkola może przebywać maksymalnie: 12 dzieci z zachowaniem zasady, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być mniejsza, niż 4 m2 na 1 dziecko i 1 opiekuna.

2. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszaki, książeczki, drobne zabawki, itp.

3. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej stałej sali.

4. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

5. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie placówki regularnie myją ręce zgodnie z instrukcjami, używając wody z mydłem lub środka odkażającego.

6. Pracownicy pilnują, aby dzieci często myły ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zbaw, po skorzystaniu z toalety.

7. Do wytarcia rąk dzieci używają ręczników jednorazowych.

8. Dzieci nie myją zębów w przedszkolu.

9. Przy organizacji leżakowania zachowywana jest odległość minimum 1,5 m między leżakami.

10. Pościele przechowywane są w indywidualnych przegrodach i rozkładane w sposób uniemożliwiający stykanie się. Pościel co tydzień zabierana jest do prania przez rodziców/ opiekunów.

11. Leżaki dezynfekowane są każdorazowo przed organizacją odpoczynku.

12. Dzieci codziennie piją wodę korzystając z kubków przedszkolnych, które po każdym użyciu są myte i każdorazowo wyparzane w temperaturze 60 °.

 

V. ZASADY OGÓLNE DLA PRACOWNIKÓW

 

1. Dyrektor placówki przeprowadza spotkanie z pracownikami na temat sposobów zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

2. Każdy pracownik otrzymał informacje o numerach telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Ponadto wykaz niezbędnych numerów telefonów został wywieszony na terenie placówki, w miejscu dostępnym dla pracowników.

3. Placówka unika rotacji pracowników.

4. Do pracy stawiają się pracownicy zdrowi, którzy nie mają żadnych objawów wskazujących na wystąpienie choroby, zwłaszcza choroby zakaźnej.

5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u pracownika w trakcie wykonywania przez niego pracy, należy go niezwłocznie odsunąć od obowiązków.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić  powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych przez nią  instrukcji i zaleceń.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu

i dezynfekowaniu, a następnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

8. Pracownik, u którego zostanie stwierdzone zakażenie Covid-19 lub na którego zostanie nałożona kwarantanna bądź izolacja, niezwłocznie informuje o tym Dyrektora.

9. Pracownicy przebywający na terenie placówki starają się zachować odstęp 2 metry od siebie.

10. Nauczyciele, pomoce nauczyciela oraz woźne oddziałowe przydzielone są do grupy i nie przemieszczają się pomiędzy salami przedszkolnymi.

11. Personel kuchni kontaktuje się z pozostałym personelem poprzez intendenta.

12. Informacje o liczbie dzieci obecnych w danym dniu przekazują intendentowi woźne oddziałowe danej grupy zachowując odpowiedni odstęp oraz zabezpieczenie twarzy i rąk.

 

VI. PROCEDURA POBYTU NA PLACU ZABAW

 

1. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczyciele przypominają dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych oraz procedury związane z wyjściem i powrotem do budynku.

2. Dzieciom w szatni wyznaczono nowe miejsca półek indywidualnych w celu zapewnienia odległości między przechowywanymi ubraniami.

3. Drzwi i klamki w szatni są dezynfekowane przed i po każdym wyjściu dzieci do ogrodu.

4. W jednym czasie w ogrodzie przedszkolnym mogą przebywać maksymalnie dwie grupy dzieci - każda na innym placu zabaw.

5. Grupy wychodzą na plac przedszkolny rotacyjnie, wg grafiku ustalonego w taki sposób, aby w szatni i w trakcie przemieszczania się korytarzami nie miały ze sobą kontaktu.

7. Dzieci korzystają tylko z dopuszczonego sprzętu terenowego. Zabawki do piaskownicy, rowerki i gry sportowe są wyłączone z użytku.

8. Po każdym powrocie grupy z placu zabaw, jest przeprowadzona dezynfekcja sprzętu przez osobę wyznaczoną przez dyrektora.

9. W sytuacji, gdy sprzęt na placu zabaw nie będzie mógł zostać z jakiegoś powodu zdezynfekowany, zostanie odgrodzony i zabezpieczony przed używaniem.

10.W razie konieczności dziecko pod opieką woźnej oddziałowej udaje się do toalety przy sali oddziałowej.

 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI

 

1. W przypadku wystąpienia objawów u dziecka takich jak: gorączka, kaszel, katar, bóle brzucha, nauczyciel natychmiast informuje rodziców/opiekunów o stanie jego zdrowia.

2. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka.

3. Nauczyciel informuje dyrektora placówki o niepokojącym stanie zdrowia dziecka.

4. Dyrektor wyznacza osobę, która przejmie opiekę nad dzieckiem.

5. Osoba przejmująca dziecko od nauczyciela, zabezpieczona jest środkami ochrony osobistej tj: przyłbica, maseczka, rękawiczki, fartuch.

6. Dziecko i osoba, która się nim opiekuje, w celu odizolowania udają się do gabinetu psychologa.

7. Dziecko, które przejawia objawy chorobowe zostanie przekazane rodzicom/opiekunom przez osobę, która sprawowała nad nim opiekę w oddzielnym pomieszczeniu.

8. Po odebraniu dziecka przez rodziców/ opiekunów pomieszczenie zostanie posprzątane i zdezynfekowane. Po wykonaniu dezynfekcji może ponownie spełniać swoją funkcję.

9. Pracownicy i dzieci, którzy wcześniej przebywali z chorym dzieckiem w grupie, dokładnie myją ręce; szczególnie dokładnej dezynfekcji podlegają zabawki i powierzchnie, z którymi chore dziecko miało kontakt.

10. Rodzice/opiekunowie, którego dziecko zostało odebrane z przedszkola ze zgłoszonymi przez nauczyciela objawami chorobowymi, zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia Dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

 

VIII. PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW

VIII a. Przygotowanie posiłków

1. Na teren kuchni i miejsc przygotowywania - wydawania posiłków, nie mają wstępu osoby, które nie są do tego upoważnione.

2. Przy przyjęciu dostaw intendentka dokładnie sprawdza stan opakowań, w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub niewłaściwego stanu higienicznego towaru lub środka transportu – odmawia przyjęcia dostawy. Nie przyjmuje też produktów bez opakowań.

3. Produkty zakupione do przygotowania posiłków są dokładnie myte, w razie potrzeby opakowania są dezynfekowane.

4. Pracownicy kuchni ściśle przestrzegają zasad higieny i stosują środki ochrony osobistej.

5. Utrzymują w bezwzględnej czystości sprzęty, urządzenia i miejsca robocze, używając środków bezpiecznych dla żywności i postępując ściśle według zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej.

6. Naczynia stołowe i sztućce wielorazowe myte są w zmywarkach 60°C z funkcją wyparzania.

 

VIIIb. Wydawanie posiłków

1. Personel kuchni wydaje posiłki dla dzieci bez bezpośredniego kontaktu z pozostałym personelem obsługi. Pracownicy kuchni układają posiłki na wózkach transportowych w naczyniach do serwowania zabezpieczonych folią spożywczą,

2. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej.

3. Posiłki na wózkach transportowych są dostarczane do sal przez woźne oddziałowe.

4. Przed podaniem dzieciom jedzenia pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłku - stoły, blaty, krzesła.

VIIIc. Spożywanie posiłków

1. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają w ciągu dnia.

2. Przed każdym posiłkiem dzieci dokładnie myją ręce.

3. Przy stoliku podczas spożywania posiłku przebywa maksymalnie dwoje dzieci, zachowując możliwie największą odległość.

4. Po skończonym posiłku pracownik obsługi zbiera naczynia, myje stoły, blaty, krzesła.

 

IX. PROCEDURA DEZYNFEKOWANIA

 

1. Na terenie przedszkola wszystkie ciągi komunikacyjne tj. wejście do przedszkola, korytarze, szatnia, pomieszczenia w których przebywają dzieci oraz rodzice i personel, są na bieżąco (przynajmniej raz dziennie) myte wodą z detergentem, lub środkiem dezynfekującym.

2. Dezynfekcji/myciu/wycieraniu na bieżąco poddawane są powierzchnie dotykowe:

a) poręcze, klamki, klawiatury, włączniki,

b) zabawki oraz sprzęty ( w tym stoły, krzesła) znajdujące się w sali,

c) urządzenia znajdujące się w sanitariatach,

d) drzwi, szafki znajdujące się w szatni,

e) wyposażenie sekretariatu.

3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki, a także fartuchy z długim rękawem- do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji.

4. W przedszkolu w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje.

 

Załączniki do procedury:

 1. Formularz "Zgłoszenie pobytu dziecka"
 2. Klauzula informacyjna
 3. Instrukcja "Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę"
 4. Instrukcja "Jak prawidłowo umyć ręce"
 5. Instrukcja "Jak skutecznie dezynfekować ręce"
 6. Instrukcja "Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice"

  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

Mariola Zielińska