KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

2)     Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  22 775 59 74

3)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zs3.nowydwormaz.pl

4)     Dane osobowe Pana/Panibędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d,e, fogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki.

5)     Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe dla których  Administratorem  jest Szkoła.

6)     Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.

7)     Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8)     Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.