Regulamin przedszkola

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

„KRASNAL”

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z  ustawy o systemie oświaty oraz z aktów  wykonawczych do ustawy, w tym  w szczególności z podstawy wychowania  przedszkolnego.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 3. Zadaniem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole..

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

 1. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rekrutacji dla dzieci nowo ubiegających się o miejsce.                Nie złożenie deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 

§ 3

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola programów wychowania przedszkolnego.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolu w godzinach od 7:00 do 12:00.

 

§  4

 

W sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi współpracują ze sobą organy przedszkola: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

 

§  5

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach od 6:30 do 8:30, a odbiera w godzinach od 14:30 do 17:00.
 3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka  z przedszkola odbywa się pod opieką rodziców lub upoważnionych przez nich osób dorosłych, zapewniających pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola składne jest u nauczycielki oddziału w pierwszym dniu uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

§ 6

 

 1. Dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:  
 • złożenia przez rodzica pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miejsca w przedszkolu,
 • w razie zalegania z opłatami za przedszkole przez okres dłuższy niż dwa miesiące,
 • nieobecności dziecka ponad trzy tygodnie i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
 • na wniosek Rady Pedagogicznej w sytuacji kiedy dziecko stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia innych wychowanków.

 

 1. Dyrektor,  na wniosek nauczyciela, ma prawo zawiesić dziecko w uczęszczaniu do przedszkola w razie  objawów wskazujących  na chorobę zakaźną u wychowanka lub ujawnienia zaniedbań higieniczno – sanitarnych do chwili ich usunięcia.

 

§ 7

 

 1. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 2. Nauczycielom nie wolno jest podawać dzieciom leków.
 3. W przypadku długoterminowej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

 

§ 8

 

Rodzice i nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i  kształcenia dzieci poprzez następujące formy:

 • rozmowy indywidualne z nauczycielkami i dyrektorem, 
 • konsultacje  indywidualne i zespołowe,
 • zebrania oddziałowe i ogólne,
 • imprezy i uroczystości przedszkolne,
 • zajęcia i dni otwarte dla rodziców,
 • kącik informacyjny dla rodziców,
 • inne formy zaproponowane przez rodziców lub radę pedagogiczną.

 

PRAWA  DZIECKA

 

§ 9

 

 1. Dziecko ma prawo do zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej oraz swoimi potrzebami i możliwościami rozwojowymi.
 2. Przedszkole w swoich działaniach opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich dobre samopoczucie, a także szanowania godności osobistej każdego wychowanka.
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania założeń Konwencji o Prawach Dziecka i opracowanego na jej podstawie                    „Katalogu praw  przedszkolaka”.
 4. Nauczyciel w swojej działalności pedagogicznej, kierując się prawami dziecka, obowiązany jest rozwijać u wychowanków poczucie odpowiedzialności  poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy  własnej i  innych, a także zdawanie sobie sprawy z konsekwencji niewłaściwych zachowań i działań.
 5. Przedszkole, za zgodą rodziców, umożliwia dzieciom udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych                 w placówce oraz poprzez współpracę z  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną               w   Nowym Dworze Mazowieckim

 

PRAWA   RODZICÓW

 

§ 10

Rodzice mają prawo do :

 • znajomości zadań wynikających w szczególności  z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 • znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i z miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym oddziale,
 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowań oraz stosownej i fachowej porady pedagogicznej,
 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi przedszkola opinii na temat pracy danego oddziału i  przedszkola.

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW

 

§ 11

 

 1. Dla zapewnienia sprawności i efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej, opiekuńczej i organizacyjnej rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do :
 • zapewnienia regularnego  uczęszczania dziecka do przedszkola;
 • przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania tylko przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców na piśmie;
 • przestrzegania ustalonych w przedszkolu godzin przyprowadzania dzieci i ich odbierania;
 • zapewnienia dziecku higienicznego i estetycznego wyglądu;
 • zaopatrywania dziecka w niezbędne materiały, przybory potrzebne do realizacji zadań programowych;
 •  interesowania się treścią pracy przedszkola, uczestniczenia w ogólnych i oddziałowych zebraniach oraz w innych formach współdziałania;
 • zapoznawania się z treścią informacji, ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w „Kąciku dla rodziców”, innych tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych i stronie internetowej przedszkola;
 • przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego;
 • zgłaszania nauczycielowi przyczyn nieobecności dziecka w przedszkolu i  niezwłoczne zawiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • terminowego uiszczania opłat za przedszkole;
 • przestrzegania Statutu Przedszkola;
 • przestrzegania innych ustaleń określonych przez organy przedszkola.
 1. Rodzice wspierają działalność przedszkola w celu podnoszenia poziomu i poprawy warunków pracy placówki dla dobra dzieci.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 12

 

Prawa i obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regulamin Pracy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

 

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów dzieci obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

 

 

§ 14

 

 1. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Publicznego Przedszkola nr 2                w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 7/2016/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 3. Regulamin zostaje wprowadzony z dniem 3 października 2016 r. na czas nieokreślony.