Koncepcja pracy Przedszkola

 

 

Plik do pobrania

 

KONCEPCJA PRACY

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

  

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

na lata 2016–2021

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, rok szkolny 2016/2017


KONCEPCJA PRACY

 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

na lata 2016–2021

 

 

 

 

 

Koncepcja przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku,

 

wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

Koncepcję Pracy Przedszkola opracowano na podstawie:

 

 

 

·           Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357).

 

·           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895).

 

·           Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

 

I.                  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęło swoją działalność po rozbudowie we wrześniu 1998 roku. W roku szkolnym 2012/2013 placówka została przyłączona do Zespołu Szkół nr 3. Organem prowadzącym jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Kopernika 82. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W przedszkolu znajduje się pięć przestronnych sal dydaktycznych położonych na dwóch poziomach, które stwarzają odpowiednie warunki do nauki, zabawy i wypoczynku. Pomieszczenia te są wyposażone w meble, stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. Do wyposażenia pomieszczeń zaliczyć można również kąciki tematyczne, zabawki dostosowane do wieku i potrzeb wychowanków. Na parterze usytuowana jest sala gimnastyczna umożliwiająca zabawy gimnastyczne, korekcyjne i rytmiczne. Ponadto w przedszkolu znajdują się specjalistyczne gabinety do pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gabinety te zostały doposażone w niezbędne środki dydaktyczne. W roku szkolnym 2007/2008 uzyskaliśmy w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską specjalistyczny sprzęt służący do terapii sensorycznej, logopedycznej oraz urządzenia ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI i rehabilitant. Dodatkowo odbywają się zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, tańca i religii. W placówce realizowany jest program: „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk oraz działa Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, w skład którego wchodzą nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych i specjaliści.

 

            Teren wokół przedszkola jest rozległy, bezpieczny i przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu. Posiada atrakcyjny sprzęt na placu zabaw.

 

Nasza placówka odgrywa rolę wspomagającą, integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy rodzicom wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym przedszkolu rodzice byli równorzędnymi partnerami w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci.

 

W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy i rodzice. Efektem naszej współpracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, do którego przychodzą z radością i uśmiechem. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

 

II.              WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

ü  Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 

ü  Praca przedszkola ukierunkowana jest na potrzeby każdego dziecka.

 

ü  Placówka stwarza warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

ü  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

ü  Przedszkole stwarza warunki do pracy twórczej, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 

ü  Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

 

ü  Kadra pedagogiczna daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i równowagi emocjonalnej każdemu dziecku poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.

 

ü  Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko i jego potrzeby, umożliwiają wychowanie kulturalnego, koleżeńskiego, uspołecznionego i dbającego o własne zdrowie przedszkolaka.

 

ü  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

ü  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 

ü  Przestrzegane są prawa dziecka, dba się o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 

ü  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 

ü  Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

ü  Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

ü  Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 

 

 

III.           MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Naszą misją jest tworzenie dla dzieci optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesów na miarę możliwości wychowanków. Szerząc ideę integracji, dajemy szansę na spotkanie się dzieci pełno- i niepełnosprawnych oraz kształtujemy w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka. Dziecko – mały człowiek, jego potrzeby, zainteresowania i zdolności są dla nas inspiracją do codziennej pracy, do twórczego działania, poszukiwania i doskonalenia. Stanowimy wzajemnie wspierający się zespół działający na rzecz dziecka w myśl Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 

            Nasz absolwent to dziecko otwarte na świat i drugiego człowieka, empatyczne, tolerancyjne, twórcze, potrafiące być w grupie społecznej i gotowe do uczenia się na kolejnych etapach edukacyjnych.

 

            Być partnerami w wychowaniu dziecka, wspierać się wzajemnie z rodzicami w realizacji tych zadań – to nasza misja.

 

 

 

W naszym przedszkolu:

 

 

 

Ø  działania są skoncentrowane wokół idei integracji;

 

Ø  zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego predyspozycji;

 

Ø  dbamy o wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb;

 

Ø  tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego       możliwościami rozwojowymi;

 

Ø  uwrażliwiamy na potrzeby innych;

 

Ø  kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy;

 

Ø  wspieramy w rozwoju zdolności i zainteresowań;

 

Ø  wyrównujemy szanse edukacyjne, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier;

 

Ø  wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka;

 

Ø  kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie       przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

 

                            

 

 

 

 

 

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem 

 

dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

 

wesołych i smutnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci o różnych możliwościach,

 

potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

 

 

 

 

 

DZIECKO w naszym przedszkolu:

 

 

 

·         czuje się bezpiecznie;

 

·         jest optymistyczne, radosne i otwarte;

 

·         jest akceptowane takie, jakie jest;

 

·         jest kulturalne i tolerancyjne;

 

·         ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy;

 

·         jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania;

 

·         uczy się dostrzegać swoje mocne strony i buduje pozytywny obraz samego siebie;

 

·         uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi oraz współpracować;

 

·         poznaje swoje prawa i obowiązki;

 

·         uczy się pokonywać trudności i bariery;

 

·         aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola;

 

·         osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem.

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE w naszym przedszkolu:

 

 

 

·         pracują z pasją;

 

·         są aktywni, twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni;

 

·         wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój;

 

·         dbają o bezpieczeństwo dzieci;

 

·         współpracują w powołanych zespołach, z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym;

 

·         pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;

 

·         aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki;

 

·         stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;

 

·         doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

 

 

 

 

RODZICE w naszym przedszkolu:

 

 

 

·         otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach

 

            dziecka;

 

·         współpracują z nauczycielami, są partnerami w procesie wychowania;

 

·         otrzymują pomoc specjalistów w przypadku zaobserwowania trudności w rozwoju ich dziecka;

 

·         wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola;

 

·         aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola i czynnie je wspierają;

 

·         są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką;

 

           

 

IV.           CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA

 

 

 

            Istotnym zadaniem dla naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, podczas którego zabawa jest najważniejszą formą aktywności dziecięcej. Stwarzamy dobre warunki pobytu dzieci w przedszkolu, zapewniając jednocześnie dobrą, troskliwą opiekę. Posiadamy dobre i sprawdzone sposoby realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Szczególnie ważna w naszej pracy jest adaptacja dziecka w warunkach przedszkola. Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców organizujemy dni adaptacyjne. Proponujemy różnorodne działania, które sprzyjają integracji dzieci i ich rodzin w środowisku przedszkolnym i lokalnym. Zapewniamy dzieciom atrakcyjną ofertę edukacyjną. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Różnorodność zadań oraz działań służy ułatwianiu dzieciom poznawania ich własnych możliwości, odkrywania mocnych stron, dokonywania wyborów oraz doświadczania ich konsekwencji. Zastosowane normy i umowy grupowe pomagają dziecku zgodnie funkcjonować w grupie rówieśniczej. Dbamy o to, aby nasze dzieci były jak najlepiej przygotowane do nauki w szkole i zainteresowane rolą ucznia. Współpracujemy z różnymi instytucjami i promujemy nasze działania, przez co jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku. Mamy wypracowane dobrze funkcjonujące formy współpracy z rodzicami, wspólnie podejmujemy na rzecz dzieci różnorodne działania i akcje. Efekty naszej pracy są zauważane i doceniane w środowisku lokalnym. Stanowi to dla nas motywację do dalszej bardzo dobrej pracy oraz do podejmowania nowych zadań i inicjatyw.

 

 

 

Podejmowane przez nas działania mają na celu:

 

 

 

·           zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

 

·           zapewnienie wychowankom higienicznych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w przedszkolu;

 

·           wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

 

·         wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

·         budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

·         kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

·         rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

·         stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

·         troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

·         budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

·         wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

·         kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

·         zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 

·           czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, kształtowanie postaw zdrowotnych i zapobieganie nieharmonijnemu rozwojowi oraz wyrównywanie braków i niedoborów;

 

·           integrowanie z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym;

 

·           kształtowanie tolerancji i wrażliwości na różnorodność, w tym niepełnosprawność, wyrozumiałości, otwartości, zrozumienia dla innych zachowań oraz przeciwdziałanie agresji;

 

·           uwrażliwienie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

 

·           stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

 

·           indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnym, aby wyrównywać szanse edukacyjne;

 

·           zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia;

 

·           umożliwienie osiągnięcia wysokiego poziomu przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

 

·           rozwijanie uzdolnień dziecka;

 

·           wspieranie działań wychowawczych rodziny;

 

·           tworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką;

 

·           zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań przedszkola;

 

·           tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów;

 

·           promowanie osiągnięć dzieci w środowisku.

 

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna:

 

 

 

·           nauczyciele wychowania przedszkolnego to wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego;

 

·           zespół specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, rehabilitant, nauczyciel tańca, zajęć rytmicznych i języka angielskiego.

 

 

 

 

 

Zasoby materialne:

 

 

 

·           sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci;

 

·           biblioteka wyposażona w specjalistyczną literaturę pedagogiczną i dziecięcą;

 

·           gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny (logopedyczny, psychologa, terapii SI, rehabilitacyjny);

 

·           sale do zabaw ruchowych, do zajęć korekcyjnych, do zajęć z języka angielskiego;

 

·           sala gimnastyczna i sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć ruchowych;

 

·           budynek przedszkola bez barier architektonicznych (podjazd dla wózków i łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych);

 

·           plac zabaw wyposażony w sprzęt terenowy zaspakajający potrzeby ruchowe dzieci na powietrzu uatrakcyjniony roślinnością.

 

 

 

 

 

Metody stosowane w przedszkolu

 

 

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

            Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz metody terapeutyczne. Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy.

 

 

 

Metody pracy wykorzystywane w naszym przedszkolu:

 

 

 

·           metody aktywizujące, praktycznego działania, waloryzujące (impresyjne i ekspresyjne) i reprodukujące (podające);

 

·           Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

 

·           Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona;

 

·           Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;

 

·           metoda Pedagogiki Zabawy;

 

·           metoda Malowania Dziesięcioma Palcami Finger Painting R.F. Show;

 

·           elementy pedagogiki Marii Montessori;

 

·           twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana;

 

·           metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej;

 

·           metoda Integracji Sensorycznej;

 

·           Bajkoterapia;

 

·           techniki twórczego myślenia;

 

·           drama i techniki parateatralne;

 

·           wybrane techniki relaksacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

V.              MODEL ABSOLWENTA

 

 

 

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

 

 

 

Wykazuje:

 

-          otwartość i serdeczność wobec ludzi;

 

-          motywację do poznawania czegoś nowego;

 

-          umiejętność przyswajania nowych pojęć;

 

-          umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości;

 

-          umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

 

-          umiejętność współpracy w grupie;

 

-          tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi;

 

-          samodzielność;

 

-          odporność na stres.

 

 

 

Posiada:

 

-          zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób;

 

-          wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;

 

-          podstawową wiedzę o świecie.

 

 

 

Umie:

 

-          cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania;

 

-          posługiwać się zdobyczami techniki.

 

 

 

Rozumie, zna:

 

-          swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości;

 

-          prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;

 

-          zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;

 

-          zasady kultury współżycia i postępowania;

 

-          kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;

 

-          potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

 

 

 

Nie obawia się:

 

-          występować publicznie;

 

-          reprezentować grupę;

 

-          chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi;

 

-          wykazywać inicjatywy w działaniu;

 

-          wyrażania swoich uczuć;

 

-          bronić słabszych.

 

 

 

Działa:

 

-          kreatywnie;

 

-          z pomysłem;

 

-          z cierpliwością;

 

-          zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

 

 

 

Współpracuje:

 

-          zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie.

 

 

 

Poszukuje:

 

-          nowej wiedzy;

 

-          doświadczeń;

 

-          inspiracji do twórczej pracy;

 

-          ciekawych zainteresowań.

 

Nasz absolwent:

 

 

 

ü  jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych;

 

ü  wykazuje motywację do uczenia się, wysiłku intelektualnego oraz rozwija swoje talenty;

 

ü  jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury i normy współżycia społecznego;

 

ü  jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty;

 

ü  jest wrażliwy na potrzeby innych;

 

ü  ma pozytywny obraz własnego „ja”;

 

ü  umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych;

 

ü  stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną;

 

ü  ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie;

 

ü  odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa;

 

ü  ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

 

 

 

 

 

 

VI.           KIERUNKI I PRIORYTETY DZIAŁAŃ NA LATA 2016–2021

 

 

 

1.         Poznanie, wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju.

 

2.         Wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.         Wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego.

 

4.         Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.

 

5.         Wypracowanie własnych tradycji.

 

 

 


ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

„Integracja szansą dla wszystkich”

 

 

 

Cele ogólne:

 

-          Uczenie tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

 

-          Nauka wspólnego bycia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

-          Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 

-          Uwrażliwianie dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

 

-          Rozwijanie niezbędnych w poprawnych relacjach z drugim człowiekiem umiejętności społecznych u dzieci.

 

-          Nauka respektowania praw każdego człowieka.

 

-          Rozwijanie umiejętności współpracy i wspólnego działania.

 

 

 

 

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 

 

 

Cele ogólne:

 

-          Wspieranie rozwoju psychomotorycznego wychowanków.

 

-          Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

-          Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

 

-          Nauka proekologicznego stylu życia.

 

-          Nauka przeciwdziałania agresji.

 

-          Nauka wyrażania swoich emocji.

 

-          Budowanie zdrowej rywalizacji sportowej.

 

-          Uczenie zasad bezpieczeństwa.

 

-          Pobudzanie innowacji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie i wyrażanie własnej indywidualności.

 

 

 

 

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

„Edukacja i wychowanie przez sztukę”

 

 

 

Cele ogólne:

 

-          Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką.

 

-          Kształtowanie umiejętności odbioru sztuki i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

 

-          Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka.

 

-          Rozwijanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej dziecka: plastyka, muzyka, taniec i teatr.

 

-          Wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka.

 

-          Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwo, rzeźba, muzyka, ruch, taniec i teatr.

 

-          Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką.

 

-          Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku materiałów, narzędzi i środków oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania.

 

-          Zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

 

-          Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania.

 

 

 

 

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

„Mali badacze poznają świat i odkrywają jego tajemnice”

 

 

 

Cele ogólne:

 

-          Rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

-          Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno.

 

-          Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę intelektualną.

 

-          Doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń.

 

-          Rozbudzenie świadomości ekologicznej i zdrowotnej.

 

-          Rozwijanie poczucia troski o przyrodę oraz jakość życia na Ziemi.

 

-          Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.

 

-          Budowanie pozytywnej atmosfery współdziałania.

 

 

 

 

 

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

„Edukacja regionalna z uwzględnieniem edukacji europejskiej”

 

 

 

-          Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.

 

-          Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy.

 

-          Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie kreatywnego uczestnictwa dziecka w wydarzeniach kulturowych.

 

-          Poznanie rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 

-          Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

 

-          Poszanowanie najbliższego środowiska i zasad organizacji życia społecznego.

 

-          Kształtowanie więzi i identyfikacja z najbliższym środowiskiem i regionem.

 

-          Poznanie tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej.

 

-          Budzenie zainteresowania historią i kulturą regionu.

 

-          Wspomaganie poczucia przynależności dzieci do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.

 

-          Uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne, Ojczyzna i Europa stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

 

-          Kształtowanie szacunku i odpowiedzialności wobec tradycji i dziedzictwa kulturowego „małej i dużej Ojczyzny”.

 

-          Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i narodów.

 

 

 

 

 

 

 

VII.       EWALUACJA

 

 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola będzie poddawana ewaluacji sukcesywnie w toku jej realizacji na podstawie ustnych wypowiedzi uczestników, a także systematycznej obserwacji realizacji Rocznego planu pracy.

 

 

 

            Efekty realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola będą zebrane na podstawie:

 

 

 

-        rozmów z dziećmi biorącymi udział w projektach i zajęciach;

 

-        obserwacji postaw i zachowań dzieci;

 

-        aktywności i zainteresowań dzieci;

 

-        powstałych wytworów działalności uczestników realizowanych projektów;

 

-        konsultacji z wychowawcami grup i specjalistami;

 

-        zajęć otwartych dla rodziców;

 

-        opinii rodziców i osób ze środowiska lokalnego, nauczycieli i dyrektora;

 

-        dokumentacji m.in. opracowania zagadnień i tematów, scenariusze, zdjęcia i nagrania.

 

 

 

            Wyniki zebrane podczas ewaluacji pomogą oszacować wartość pracy i podjętych działań oraz ukierunkują na przeprowadzenie ewentualnych korekt.

 

 

 

 

 

 

 

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

            Niniejsza Koncepcja Pracy Przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 

 

            Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dzieciom i ich rodzicom.

 

 

 

            Pragniemy wychować człowieka tolerancyjnego, twórczego, optymistę nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości; promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie; doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

 

 

            Realizacja Koncepcji Pracy Przedszkola opiera się na:

 

 

 

§   Rocznym planie pracy;

 

§   Programie adaptacyjnym;2012-

 

§   Programie wychowawczym;

 

§   Programie profilaktyki;

 

§   Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem;

 

§   Programach odnoszących się do realizowanych projektów.

 

 

 

            Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

 

-          Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.

 

-          Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

 

-          Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

 

-          Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

 

-          Koncepcja Pracy Przedszkola ulega ewaluacji.

 

 

 

 

 

            KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA została opracowana przez zespół nauczycieli w składzie:

 

 

 

mgr Mariola Zielińska – dyrektor Zespołu Szkół nr 3

 

mgr Anna Sykus – wicedyrektor Publicznego Przedszkola nr 2

 

mgr Bożena Kowalska – nauczyciel

 

mgr Magda Chojnacka – nauczyciel

 

mgr Sylwia Mańkowska – logopeda, terapeuta SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia zatwierdzenia:

 

 

 

Nowy Dwór Mazowiecki, 31.08.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna:

 

Rada Rodziców: