PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL ŁAZIENEK I INNYCH POWIERZCHNI NA CZAS PANDEMII

 

 

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 322,374 i 567ze zm.).

2.     

 Wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

 

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników przedszkola podczas dezynfekcji sal , łazienek i innych powierzchni placówki.

 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy przedszkola: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi.

 

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

 

 

Dezynfekcja  pomieszczeń :

 

1.       

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.

2.       

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal, łazienek
i innych powierzchni w przedszkolu.

3.       

Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, przyłbic.

4.       

Pracownicy przedszkola myją i dezynfekują sale i łazienki dziecięce oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani inne osoby.

5.       

Pracownicy przedszkola zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, , poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna, domofonu – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola przez rodziców / przyjściu wychowanków do przedszkola oraz po ich odebraniu / po zakończeniu zajęć  i rozejściu się dzieci do domów.

6.       

Pracownicy przedszkola sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.

7.       

Pracownicy przedszkola obowiązani są myć i dezynfekować zabawki lub inny sprzęt, po  użyciu  przez dzieci dwa razy w ciągu dnia.

8.       

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

9.       

Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 

Dezynfekcja zabawek i sprzętu:

 

1.       

Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię chusteczkami czyszczącymi lub wyszorować specjalnym preparatem (np. szarym mydłem, płynem do dezynfekcji zabawek) i przemyć ciepłą wodą. W ten sposób usuwamy brud, tłuszcz, a także wiele bakterii. Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.

2.       

Przedmioty (zabawki i sprzęty) należy spryskać preparatem do dezynfekcji pozostawić do wyschnięcia, a następnie dokładnie opłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek pluszowych.

3.       

Należy ściśle przestrzegać minimalnych czasów dezynfekcji wypisanych na używanych preparatach – ten czas gwarantuje usunięcie mikrobów w warunkach czystych.
W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).

 

Sposób prezentacji procedury:

 

1.        

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.        

Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.        

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.        

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze :

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem:  01.09.2020r.

 

 

 

                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                          Mariola Zielińska